HUURVOORWAARDEN

Algemene Verhuurvoorwaarden De Kelder van de Koster te Nieuw-Vennep.

Definities
1. Algemene voorwaarden De Kelder van de Koster: deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n), materialen en/of faciliteiten van De Kelder van de Koster hierna te noemen De Kelder.
2. De Kelder: De Kelder van de Koster, gevestigd aan de St. Antoniusstraat 17, 2153 BE te Nieuw-Vennep.
3. Huurder: diegene met wie De Kelder een huurovereenkomst aangaat.
4. Huurovereenkomst: een tussen De Kelder en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan De Kelder toebehorende ruimte(n), materialen en/of faciliteiten.
5. Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur)overeenkomst, gedurende welke huurder van De Kelder huurt.
6. Ruimte: de zaal en/of ruimte(n) die De Kelder verhuurt aan derden.
7. Materialen: inrichting en technische faciliteiten die De Kelder verhuurt bij de zaalhuur.
8. Catering: de door De Kelder aangeboden consumpties voor, tijdens en na activiteiten in de gehuurde ruimte(n).
9. Schriftelijk: per e-mail of WhatsApp bericht.
10: Dagdelen: ’s middags van 12:30-17:00 uur of 13:00-16:00/14:00-17:00 uur voor kinderfeestjes en ’s avonds van 20:30-1:00 uur/19:30-1:00 uur.

Toepasselijkheid algemene verhuurvoorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door De Kelder, in de breedste zin van het woord.
2. Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene Verhuurvoorwaarden De Kelder.
3. De Kelder heeft het recht de Algemene Verhuurvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
4. De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website http://www.partyzaal-dekelder.nl/algemene-voorwaarden
5. Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit De Kelder schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.

Algemene huisregels
1. Huurder dient aanwijzingen van leidinggevende en personeel van De Kelder ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.
2. Huurder dient zich te houden aan het door De Kelder vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n) (max 150 personen).
3. In de gehuurde ruimte(n) mag door Huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van De Kelder.
4. Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken, evenals de kerktuin en het kerkhof.
5. Indien de Huurder de ruimte heeft versierd, dient de ruimte(n) achter gelaten te worden in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.
6. Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen en/of stankverspreidende stoffen gebruikt worden.
7. De Kelder heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n), de kerktuin en het kerkhof en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van Huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door Huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
8. Roken is niet toegestaan in De Kelder, met uitzondering in de daarvoor bestemde rookplaats. Indien u het wettelijke rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf worden in rekening gebracht aan Huurder.
9. Buiten privéfeesten om, is de toegestane minimumleeftijd 18 jaar.
10. Eigendommen van ons bedrijf, waaronder glaswerk, mag niet mee naar buiten worden genomen. Als u of uw gast beschadigingen veroorzaakt, kunnen wij hier kosten voor in rekening brengen.
11. Bij het betreden en verlaten van De Kelder vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden.
12. Het is verboden om het gebouw te betreden met wapens.
13. Het is niet toegestaan om hard- en/of softdrugs in of rondom het gebouw te gebruiken.
14. U mag geen eigen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen, m.u.v. een schriftelijke overeenstemming.

15. De Huurder is ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van de gasten en dient bij onbehoorlijk gedrag de persoon daarop aan te spreken en zo nodig de zaal te ontzetten als de Verhuurder dat verlangt.

Huur/Opties
1. Een optie voor één of meerdere aan De Kelder toebehorende ruimte(n) is vrijblijvend en geldt voor maximaal 30 dagen. Indien binnen deze periode geen Huurovereenkomst tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Indien zich binnen de optieperiode van 30 dagen een andere gegadigde voor dezelfde datum bij De Kelder meldt, neemt De Kelder direct contact op met de Optant. De optant wordt vervolgens maximaal 48 uur de gelegenheid geboden de optie om te zetten in een huurovereenkomst.
2. Een huurovereenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging per e-mail of ondertekening van de huurovereenkomst door de zaalhuurder en De Kelder.
3. De Kelder verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
4. Een reservering betreft een of meer zaal(delen) van De Kelder en eventuele faciliteiten.
5. Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
6. Activiteiten door de huurder die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen een 30 minuten voor aanvangstijd plaatsvinden. Bij hoge uitzondering kunnen in overleg activiteiten door de huurder die nodig zijn eerder plaatsvinden dan 30 minuten voor de aanvangstijd.
7. Uitlopen na, of eerder aanvangen kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door De Kelder.
8. Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.
9. Kosten van de zaalhuur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd.
10. De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten worden en zijn op de website https://www.dekeldervandekoster.nl
11. Op zaterdagavond geldt er een minimale arrangementafname van 40 volwassenen. Bij groepen onder de 40 personen, blijft het totaalbedrag gelijk aan 40 personen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond geldt er een minimale arrangementafname van 30 personen.

12. Het is verboden om De Kelder als locatie te gebruiken om op eigen initiatief publiekelijke feesten te organiseren met of zonder kaartverkoop, tenzij daar een duidelijke overeenkomst met De Kelder voor is gemaakt. Een op eigen intiatief georganiseerd feest leidt tot directe beëindiging van het feest en het alsnog nakomen van betalingsplicht.


Wijziging
1. Wijzigingen dienen per e-mail aan ons te worden doorgegeven. De wijziging is alleen geldig wanneer De Kelder deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
2. Een wijziging van het definitieve aantal gasten kunt u tot 2 weken voor aanvang per e-mail aan ons doorgeven. Tot 2 dagen voor aanvang van het evenement kunt u een laatste wijziging aan ons doorgeven, mits dit niet meer afwijkt dan 10% van het oorspronkelijk aantal gereserveerde personen. Wij berekenen u dit opgegeven aantal personen voor het arrangement. Bij meer personen berekenen wij het arrangement voor het aantal aanwezige gasten.

Annulering
1. Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk wijzigen of annuleren.
2. De huurder kan de zaalhuur kosteloos annuleren tot 4 weken voor de overeengekomen huurdatum.
3. Bij minder dan 4 weken voor de overeengekomen huurdatum wordt 100% van de zaalhuur in rekening gebracht.
4. Bij annulering van 14 dagen of minder voor de huurdatum wordt 25% van de totale reserveringswaarde (inclusief catering en gereserveerde materialen) in rekening gebracht.
5. Bij annulering van 7 dagen of minder voor de huurdatum wordt 50% van de totale reserveringswaarde (inclusief catering en gereserveerde materialen) in rekening gebracht. Bij annulering op de dag zelf berekenen wij u 100% van de reserveringswaarde.

Annulering i.v.m. besmetting Coronavirus/COVID19 richtlijnen
1. Indien een feest of evenement wegens besmetting met het Coronavirus (wat uitsluitend geldt voor Huurders) of door Corona-overheidsrichtlijnen niet door kan gaan, dat wil zeggen: verboden is vanuit “corona-wetgeving” of “corona-noodverordeningen”: kan het feest of evenement verplaatst worden naar datum tot maximaal het gehele volgende kalenderjaar. De Kelder is niet gehouden aan restitutie van reeds gedane aanbetaling zolang de mogelijkheid is dat het evenement op een later tijdstip alsnog gehouden kan worden. Indien deze mogelijkheid er om zeer begrijpelijke redenen niet is, betaalt De Kelder de aanbetaling terug op de bankrekening die bij De Kelder bekend is.
2. Uitzondering op bovenstaande regeling zijn de door De Kelder extern voor de Huurder ingehuurde diensten zoals DJ, catering, etc. Op dergelijke diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende leverancier van toepassing.

Catering en consumpties
1. Gebruikmaken van de horeca faciliteiten van De Kelder kan in overleg, zoals betreding en gebruik maken van de keuken.
2. Het is de Huurder niet toegestaan zichzelf te bedienen of diens gasten toegang te geven tot de bar of de keuken.
3. Het is Huurder verboden (meegebrachte/meegenomen) (alcoholische)dranken te consumeren of gratis te verstrekken tenzij hiervoor door De Kelder schriftelijk toestemming is verleend.
4. De Kelder is gerechtigd aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden.
5. Verzorging van catering door De Kelder, dient minimaal 2 weken voor aanvang feest te worden besteld.

Technische faciliteiten
1. De bediening of verplaatsing van beeld en projectieapparatuur van De Kelder mag alleen geschieden door technici van De Kelder.
2. Als is overeengekomen dat de Huurder gebruik maakt van de geluidsapparatuur van De Kelder, is dit vrij te bedienen door Huurder.
3. Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening en/of door consumptiegebruik bij de apparatuur zal op de Huurder worden verhaald.
4. Gebruik van door Huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van De Kelder.
5. Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

Betaling
1. De eindfactuur dient door Huurder te worden voldaan binnen 7 dagen na de factuurdatum.
2. Indien de factuur door de Huurder niet wordt voldaan is de Huurder gehouden buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten aan De Kelder te betalen.
3. Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen.
4. De jaarlijkse huuraanpassing (indexering) vindt plaats per 1 september.

Aansprakelijkheid
1. De Kelder is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.
2. De Kelder draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
3. De Kelder is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten en/of letsel ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit of evenement van Huurders en gebruikers van De Kelder.
4. Het niet naleven van de algemene huisregels heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.
5. Eventuele voortvloeiende schade geleden door De Kelder zullen op de Huurder worden verhaald.

Overmacht
1. De Kelder is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in het gas, elektriciteit, wateroverlast, riooloverlast, verwarming, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Kelder alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. De Kelder behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Kelder gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien De Kelder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
5. De Kelder aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
6. De Kelder is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de Huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de Huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft.
7. Bij plotseling overlijden van een 1ste lijn familielid van de Huurder, mag het feest verplaatst worden binnen een jaar na overeengekomen oorspronkelijke huurdatum of volledig geannuleerd worden.

Ontbinding van de huurovereenkomst
1. Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
het niet nakomen van de verplichtingen door Huurder zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.
wangebruik door Huurder (of gasten) van het gehuurde.
overlast door Huurder (of gasten) aan De Kelder, de kerktuin, kerkhof en/of omwonenden.
het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door
Huurder aan De Kelder.
2. De Kelder zal dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

Toepasselijk recht bij geschillen
1. In geval van geschillen tussen De Kelder en Huurder is het Nederlands recht van toepassing.
2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van De Kelder.